Supervisie


Annemarie en Peter zijn beiden door de NVRG erkende supervisoren.


Van Dale zegt over het woord ‘supervisie’ het volgende:


su·p er·vi·sie (de; v) 1sturend, leidinggevend toezicht: onder supervisie van


Deze omschrijving voldoet niet aan de functionele betekenis die wij toekennen aan de werkzaamheden van supervisoren, die opleidelingen in het kader van een opleiding tot systeemtherapeut superviseren. Een heldere en eenduidige begripsbepaling lijkt dus te ontbreken. Maar we weten wat het is en kunnen het ook als zodanig vanuit de praktijk beschrijven. In hun boek ‘Supervisie in de GGZ, een oriëntatie op de praktijk’ citeren Beunderman en Van der Maas de (praktijk-)definitie die door de NVP wordt gehanteerd:


“Onder supervisie wordt verstaan: het onder begeleiding werkzaam zijn in één of meerdere praktijksituatie(s) om de benodigde kennis, vaardigheden, houding en inzichten voor het beroepsgericht werken te verbeteren (deskundigheidsbevordering). Kritische reflectie over de wijze van het beroepsgericht handelen van de supervisant en de inbreng van kennis en ervaring staan centraal tijdens de uitwisseling en interactie tussen supervisor en supervisant.”


Een paar woorden springen in deze beschrijving omhoog: Begeleiding / verbeteren / reflectie / inbreng van kennis en ervaring.


Aldus geformuleerd is ‘supervisie’ een leeromgeving, ingericht door supervisor en supervisant, waarbij uitwisseling van praktijkervaring en kennis van de supervisant en kennis en ervaring van de supervisor de inhoud bepalen.


Helder is dat het gaat om ‘leren’, waarin beide partijen verantwoordelijkheden kennen, beiden betrokken zijn, beiden leren.


Het gaat om praktijk-leren. Hoewel de supervisor soms naar literatuur zal verwijzen, vindt het theoretische leren op een andere plek plaats. Leren vindt plaats op basis van reflecties uit en over de praktijk.
Kosten


Individueel:
De kosten bedragen € 125,- per 45 minuten contacttijd. Voor de supervisor is voorzien in 15 minuten indirecte tijd. Een supervisie traject voor de NVRG betreft dan 25 zittingen. Indien gekozen wordt voor een traject van 18 zittingen kan volstaan worden met 60 minuten contacttijd. Voor een zitting van 60 minuten wordt € 145 euro in rekening gebracht.Twee personen:
€ 125,- per persoon per sessie van 90 minuten
€ 145,- per persoon per sessie van 120 minutenDrie personen:
€ 80,- per persoon per sessie van 90 minuten
€ 105,- per persoon per sessie van 120 minuten